Skip to content

Privacyverklaring

Je privacy in het kort

Copyright

Alle informatie op de website valt onder wetgeving voor copyrights. Dit is van toepassing op alle geschreven tekst, foto’s, logo’s en geluidsfragmenten. Gebruik van de informatie op deze website voor ieder ander doel dan privé gebruik is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gaarkeuken van Rotterdam.
© Stichting Gaarkeuken van Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.

Verzamelen van informatie

Om donaties te verwerken en om contact op te nemen hebben we je naam en soms ook adresgegevens nodig evenals je e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens blijven geheim. We kijken (via Google Analytics) ook mee met bepaalde routes die mensen op de website volgen. Hierdoor hebben we inzicht of onze layout of ontwerp van de website en het gebruik ervan te vergemakkelijken is. Ook eventuele fouten sporen we hiermee op. Indien je je adres doorgeeft voor de nieuwsbrief, zal deze geregistreerd worden in een verzendlijst. We gebruiken je informatie om belangrijke veranderingen door te geven. Dit kan ook betrekking hebben op informatie waarvan we vermoeden dat je het waardevol zult vinden.

Je toestemming

Door gebruik te maken van de door ons beheerde website, geef je uitsluitend toestemming voor het gebruik van je gegevens door de Gaarkeuken van Rotterdam en/of bedrijven die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Wanneer we besluiten om de privacy richtlijnen te veranderen, dan zullen we je daarvan op de hoogte stellen. De informatie die over je beschikbaar is, wordt nooit zonder je toestemming verspreid naar derden of andere organisaties.

Je privacy

De Gaarkeuken van Rotterdam respecteert je privacy en deelt je informatie niet met derden. De informatie die we over je hebben is uitsluitend bedoeld om je beter van dienst te zijn. Heb je vragen hierover, dan kun je altijd contact opnemen.

Geef ons je mening

We stellen je mening enorm op prijs en staan open voor vragen, opmerkingen of kritiek op onze privacy policy en dienstverlening. Neem contact met ons op en geef je mening.

Volledige Privacy Policy

De Stichting Gaarkeuken van Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjeboomstraat 313
3071 SR Rotterdam
+31 683 551 681
https://gaarkeuken.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Gaarkeuken van Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Gaarkeuken van Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: het registreren van bestellingen, het reserveren van een maaltijd, het verwerken van reacties via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Gaarkeuken van Rotterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gaarkeuken van Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bijvoorbeeld zolang als de wet dit vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij wettelijke verplichtingen). Wij delen gegevens (met Google Analytics, Facebook, Instagram en Mailchimp) om het functioneren van de website te controleren en je daarmee beter van dienst te zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Gaarkeuken van Rotterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gaarkeuken van Rotterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we mogelijk cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Gaarkeuken van Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvragen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij (na verder contact) jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Gaarkeuken van Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gaarkeuken van Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Wij leggen de volgende gegevens, indien nodig, vast:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt,  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Dit doen we voor/om

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

De Gaarkeuken van Rotterdam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De Gaarkeuken van Rotterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijk
Gegevens Google Analytics > 2 jaar > Functioneren van de website

De Gaarkeuken van Rotterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gaarkeuken van Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.